Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29
(0372) 52-24-71, (0372)-52-74-25
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Додаток № 25

до колективного договору

на 2021-2025 рр.

П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

для працівників Чернівецького військово-спортивного ліцею

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.   Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.2.       Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з повною середньою освітою з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці  запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.       Трудова дисципліна базується  на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.4.     Правила погоджені з профспілковим комітетом затверджені трудовим колективом і враховують умови роботи ліцею.

 1.5.    Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація ліцею у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом ліцею.

ІІ.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

2.1.       Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору  (контракту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а навчальний заклад зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці

2.2.       При влаштуванні на роботу працівником подаються:

-         трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;

-                     заява оформлена у встановленому порядку;

-                     лист обліку кадрів;

-                     медична книжка встановленого порядку;

-                     автобіографія;

-                     копія диплому, або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

-                     копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);

-                     копію ідентифікаційного коду;

-                     копія паспорта

-     військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД пред’являють військовий квиток;

2.3.       Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, сантехнік…..), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

2.4.       Особи, які приймаються на роботу в заклад освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в установі.

 2.5.       Особи, які приймаються на роботу в їдальню ліцею, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.

 2.6.    Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу  та санітарну книжку.

2.7.    Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

 2.8    Адміністрація зобов’язана:

- ознайомити працівника з наказом, у якому найменування посади (роботи) відповідає класифікатору робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

- пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

- ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я ліцеїстів.

2.9.    При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

2.10.    Прийняття на роботу оформляється наказом директора ліцею, який оголошується працівнику під підпис. Працівник підписується у наказі про ознайомлення з правилами трудового розпорядку, техніки безпеки та посадовими обов’язками.

 2.11.    На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

 2.12.    Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженої спільним наказом Мінпраці та Мінсоцполітики України від 29.07.1993 р. № 58 на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок працівників покладається на уповноважену директором ліцею особу.

 2.13.    Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в трудовому договорі (контракті).

 2.14.    Розірвання трудового договору з ініціативи директора ліцею допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.15.    Припинення трудового договору оформляється наказом директора ліцею.

2.16.    Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ.  ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність (за межами закладу);

- участь у громадському самоврядуванні;

- пільгове забезпечення житлом (земельними ділянками) у порядку встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку.

3.2.    Працівники ліцею зобов’язані:  

- працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 54 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про повну загальну середню освіту” і Правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею;

- дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

- берегти навчальні і загальноліцейні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у ліцеїстів бережне ставлення до ліцейного майна;

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я ліцеїстів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території ліцею.

- проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.  

3.3.     основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників, завідуючих майстернями, завідуючої бібліотекою, секретаря, технічного персоналу затверджуються наказом директора ліцею.

3.4.    Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

3.5.    Завідуючий господарством по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу ліцею з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

3.6.    Обов’язки вчителів:

- кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і оголошенями, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.

- приймати участь у нарадах, педрадах, засіданнях методичних об’єднань та інших заходах ліцею.

- учителі, вихователі з’являються у ліцей не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.

- про причини відсутності чи запізнення вчитель, вихователь подає пояснення в заступнику директора з НВР, черговому адміністратору.

- перед початком уроку вчитель перевіряє готовність ліцеїстів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

- після дзвоника з уроку вчитель повідомляє ліцеїстів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму ліцею.

- після закінчення уроків вчитель, який вів останній урок, передає ліцеїстів вихователю.

- при організації харчування вчитель супроводжує ліцеїстів в їдальню, контролює порядок харчування та разом з ліцеїстами повертається до класу.

- вихователь не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.

- учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

- закріплення робочих місць за ліцеїстами проводять у класах класні керівники та вихователі, а у кабінетах – відповідальний учитель.

- викликавши ліцеїста для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник.

- оцінку, одержану ліцеїстом за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник ліцеїста.

- учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його ліцеїстам і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.

- учитель зобов’язаний з початком уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх ліцеїстів.

- учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання ліцеїстам.

- учитель повинен на вимогу заступника директора з НВР або голови методичного об’єднання, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

- у разі проведення нарад, засідань, заходів у день, коли вчитель не має уроків за розкладом, він зобов’язаний з’явитись на захід, що проводиться.

- учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться.

- учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію ліцею.

- класні керівники зобов’язані вести облік відвідування ліцеїстами ліцею і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями - предметниками.

- класні керівники та вихователі терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування ліцеїстами занять соціальному педагогу ліцею.

- вихователі ліцею здійснюють постановку ліцеїстів на харчування.

- вчителі, вихователі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.

- всі учителі та вихователі зобов’язані слідкувати за виконанням ліцеїстами Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи ліцею, санітарно-гігієнічних вимог.

3.7.    Обов’язки чергових вчителів:

- адміністрація ліцею залучає вчителів до чергування по ліцею.

- графік чергування на місяць затверджує директор ліцею, узгодивши його з профспілковим комітетом. Графік вивішується в учительській та на I поверсі навчального корпусу.

- чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 15 хвилин до його початку занять.

- чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

3.8.   Обов’язки технічного персоналу:

- працівник приходить за 15 хвилин до початку робочого дня, згідно графіка.

- працівник(прибиральниця) слідкує за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, слідкує за порядком на коридорах, сходах, у вестибюлі. Робить обов’язкове вологе прибирання, проводить дезінфекцію від COVID-19, виносить сміття з корзинок.

- працівник не повинен без дозволу адміністрації покидати своє робоче місце.

- працівник зобов’язаний робити прибирання, закріплених за ним приміщень.

- в кінці робочої зміни працівник зобов’язаний перевірити наявність ключів від приміщень, за якими він закріплений,  закрити вікна в кабінетах та на коридорах, перевірити чи виключено світло.

ІV.  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

4.1.    Адміністрація ліцею зобов’язана:

- забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та Правила внутрішнього розпорядку в навчальному закладі.

- неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.

- удосконалювати освітній процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.

- нести відповідальність за кінцеві результати освітнього процесу.

- всіляко укріплювати трудову і виробничу дисципліну.

- забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників ліцею.

- забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил збереження ліцейного майна, безпеку співробітників та ліцеїстів.

- створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.

- організовувати гаряче харчування ліцеїстів.

- забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.

- вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази ліцею.

- своєчасно забезпечувати навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.

- захищати професіональну честь і гідність працівників, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот.

V.  РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

5.1.    Робочий час вчителів – час, призначений для здійснення освітнього процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним  відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими  планами виховної та методичної роботи.

5.2.     Відповідно до статті 24 Закону України "Про повну загальну середню освіту" педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення освітнього процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів тощо. Педагогічне навантаження вихователя включає 30 годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку. Забезпечувати дотримання  чинного законодавства в навчальному закладі щодо гарантованих норм робочого часу для всіх категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім тих категорій працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

5.3.    Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93 р. N 102 (зі змінами). Відповідно до п. 64 розділу У1, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

5.4.    У ліцеї встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

5.5.    Між уроками встановлюються перерви, тривалість яких визначається наказом директора ліцею.

5.6.    Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводяться за розкладом, затвердженим відповідно на І і ІІ півріччя.

5.7.    Додаткові, індивідуальні та групові заняття з ліцеїстами, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим директором ліцею на І і ІІ півріччя.  

5.8.    Адміністрація ліцею встановлює тижневе педагогічне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій ліцейних МО, а також дотримання принципів:  

- наступності у викладанні предметів у класах;

- збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;

- забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

- встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.  

5.9.    Розклад уроків затверджується директором ліцею за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

5.10.    Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором ліцею за узгодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

5.11.    Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул в слідуючих межах:

- з навантаженням до 9 год. – з 9.00 до 11.00 год.;

- з навантаженням до 18 год. – з 9.00 до 12.00 год.;

- з навантаженням понад 18 год. – з 9.00 до 13.00 год.

Під час канікул працівники молодшого обслуговуючого персоналу залучаються до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань та вмінь (дрібний ремонт, праця на території ліцею тощо).

5.12.  Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням директора з дозволу профспілкового комітету). Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. На бажання працівника, який працює у святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

5.13.    Адміністрація ліцею за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників ліцею.

5.14.    Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.

5.15.    Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.  

5.16.    Вчителям і іншим працівникам не дозволяється:  

- змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;

- проводити заміну уроків без відома навчальної частини;

- продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними.  

5.17.     Забороняється:  

- відволікати вчителів і ліцеїстів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;

- відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;

- входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій. Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише з дозволу директора чи його заступників;  

VІ.  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

6.1.    Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується  реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

6.2.    За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація ліцею застосовує такі заохочення:

- оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;

- оголошення подяки;

- премія;

- нагородження Почесною грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.  

6.3.    Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору ліцею.

6.4.    Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

6.5.    За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.

6.6.    При заохоченні працівників дотримується принцип гласності.

6.7.    Адміністрація ліцею разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

VІІ.  СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7.1.    До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Дисциплінарне стягнення застосовується директором ліцею до даного працівника.

7.2.    За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з засобів стягнення:  

- догана;

- звільнення.  

7.3.    Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

7.4.    Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації ліцею, якщо працівник:  

- зробив прогул без поважних причин;

- з’явився на роботі в нетверезому стані.

7.5.    Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

7.6.    Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею. Адміністрація має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

7.7.    Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету ліцею, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

7.8.    До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

7.9.    Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією ліцею безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці).

7.6.    Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

7.8.    Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

7.9. Догана педагогічному працівнику та іншим працівникам закладу оголошується наказом директора ліцею і повідомляється працівникові під розпис.

7.10. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

        Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються ст. 151 КзпП України.

        Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

  

  

Т. в .о. директора Чернівецького

військово-спортивного ліцею-інтернату                                     Віталій ЧУМАК

Голова профспілкового комітету                                                 Ірина ХІМЯК